De Stichting Steun Sahelprojecten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adresgegevens:
Stichting Steun Sahelprojecten
Punter 37
3123 BM Schiedam

H.J.Povel is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Steun Sahelprojecten. Hij is te bereiken via hjpovel@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Stichting Steun Sahelprojecten verwerkt alleen de persoonsgegevens die op onze site achter gelaten kunnen worden. We gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hjpovel@hotmail.com dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De Stichting Steun Sahelprojecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De Stichting Steun Sahelprojecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: De Stichting Steun Sahelprojecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De Stichting Steun Sahelprojecten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Stichting Steun Sahelprojecten.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hjpovel@hotmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek .
De Stichting Steun Sahelprojecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De Stichting Steun Sahelprojecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met hjpovel@hotmail.com. De Stichting Steun Sahelprojecten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Disclaimer
De Stichting Steun Sahelprojecten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van deze site. Het gebruik van downloads (bestanden) van deze site is geheel op eigen risico. Voornoemde zaken zijn uitsluitend aanwezig ter kennisname. De Stichting Steun Sahelprojecten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van voornoemde zaken.